PAUL HUỲNH

Chuyên gia - Giảng viên

Tốt nghiệp MBA của đại học Gloucestershire

Giảng viên chính các chương trình phát triển kỹ năng cá nhân, quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp

Tác giả các bộ giáo trình cốt lõi đào tạo phát triển và tạo động lực cá nhân (Tư duy phản biện, tư duy logic, tác phong làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp, quản lý bản thân, đào tạo giảng viên).