TRẦN QUANG TUẤN HUY

Chuyên gia - Giảng viên

Cử nhân chuyên ngành Anh Văn Đại học Ngoại Ngữ

Chứng chỉ tham gia các khóa Đào tạo quản lý chuyên sâu trong nước & ngoài nước của tập đoàn Tài chính & Tư vấn Quốc tế:

Awareness Before Change Course (Prudential)

Synergistic Team Working Program (Prudential)

Effective Leadership Program (Prudential)

Professional Pattern Management – Garry Kinder (Prudential)

Prudential Management Skill 1, 2, 3.

Team Leadership Program (AIG)

Effective Communication & Teamwork Program (AIG)

Train the Trainer (AIG)

Leadership & Motivation Skills (AIG)

Selection & Interviewing Skills (AIG) Strategically Human Resource Management and Training System by BSC Tool (Mc. Kinsey) Talent Management & Succession Planning (Mc. Kinsey and HSBC)